ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

8
Issue
vol 63 / August, 2020
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2019-62-7-647-653

UDC 004.93'12

METHOD OF OBJECTS RECOGNITION IN DIFFERENT SPECTRAL IMAGES

S. V. Zhuravlev
А. F. Mozhaysky Military Space Academy, Military Research Institute ;


A. V. Popov
А. F. Mozhaysky Military Space Academy, Military Research Institute;


V. A. Popov
Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Depart-ment of Nursing;


Read the full article 

Abstract. A method of image processing using technical means of diagnostics, including medical, automa-tion, technical cybernetics, artificial intelligence systems and metrology is considered. The proposed me-thod can also be used in development of systems for automatic search, detection, selection, recognition and classification of objects by their images. Testing of the technical solution carried out using a model software-algorithmic implementation of the approach confirmed a high degree of efficiency of automatic image recognition by means of feature vector selection for high-resolution images recorded in different ranges of the electromagnetic spectrum.
Keywords: image, search, detection, selection, recognition and classification of objects, image decoding, technical vision, artificial intelligence

References:
 1. Dik V.V., ed., Informatsionnyye analiticheskiye sistemy (Information Analytical Systems), Moscow, 2013, 384 р. (in Russ.)
 2. Filippskikh E.E., Popov A.V., Kuz'min V.V., Vladimirov V.V. Information and Space, 2016, no. 3(6), pp. 124–131. (in Russ.)
 3. Filippskikh E.E., Popov A.V., Galkin F.A., Zakharchuk A.V. Information and Space, 2018, no. 4, pp. 121–128. (in Russ.)
 4. Popov A.V., Izergin D.A., Filippskikh E.E. Radiolokatsionnoye issledovaniye prirodnykh sred (Radar Survey of Natural Media), Proceedings of the XXVIII All-Russian Symposium, St. Petersburg, Moz-haisky Military Space Academy, 2013, no. 10(1), pp. 161–165. (in Russ.)
 5. Patent RU 2616575, Sposob vydeleniya vektora priznakov dlya raspoznavaniya izobrazheniy ob"yektov i ustroystvo dlya yego osushchestvleniya (A Method for Extracting a Feature Vector for Recognizing Images of Objects and a Device for Its Implementation), Gurbo A.V., Zhuravlev S.V., Popov A.V., Filippskikh E.E. Priority 21.07.2015, Published 17.04.2017, Bulletin 11. (in Russ.)
 6. Akovetskiy V.N. Deshifrirovaniye snimkov (Image Decryption), Moscow, 1983, 373 р. (in Russ.)
 7. Bakut P.A., Kolmogorov G.S. Zarubezhnaya radioelektronika, 1987, no. 10, pp. 25–47. (in Russ.)
 8. Galkin F.A., Gromov A.A., Izergin D.A., Panin S.N., Popov A.V., Filippskikh E.E., Shironin A.S. Radiolo-katsionnoye issledovaniye prirodnykh sred (Radar Survey of Natural Media), Proceedings of the XXIX All-Russian Symposium, St. Petersburg, Mozhaisky Military Space Academy, 2015, no. 11, pp. 64–69. (in Russ.)
 9. Popov A.V., Filippskikh E.E., Fuzhenko O.A. Aktual'nyye problemy sozdaniya kosmicheskikh sistem distantsionnogo zondirovaniya Zemli (Actual Problems of Creating Space Systems for Remote Sensing of the Earth), Proceedings of the III International Scientific and Technical Conference, Moscow, 2015, рр. 172–173. (in Russ.)
 10. Pratt W.K. Digital image processing, NУ, 1978.
 11. Shapiro L., Stockman G. Computer Vision, Pearson Education, 2001.
 12. Soyfer V.A., ed., Metody komp'yuternoy obrabotki izobrazheniy (Methods of Computer Image Processing), Moscow, 2003, 784 р. (in Russ.)
 13. Fukunaga K. Inroduction to statistical pattern recognition, Academic Press, 1990, 607 p.
 14. Chaban L.N. Teoriya i algoritmy raspoznavaniya obrazov (Theory and Pattern Recognition Algo-rithms), Moscow, 2004, рр. 3, 8, 19, 26–29. (in Russ.)
 15. Rozhanskiy D.A. Kurs fiziki. Kolebaniya i volny. Zvuk. Svet (Physics Course. Oscillations and Waves. Sound. Light), Moscow, 2013, 248 р. (in Russ.)
 16. Chapurskiy L.I. Otrazhatel'nyye svoystva prirodnykh ob"yektov v diapazone 400–2500 nm (Reflective Properties of Natural Objects in the Range of 400–2500 nm), Moscow, 1986, 160 р. (in Russ.)
 17. Lindenbraten L.D., Korolyuk I.P. Meditsinskaya radiologiya (osnovy luchevoy diagnostiki i luchevoy te-rapii) (Medical Radiology (Basics of Radiation Diagnosis and Radiotherapy)), Moscow, 2000, 672 р. (in Russ.)
 18. Petrova N.G., Popov V.A., Filenko A.B., Mamayeva M.A., Pastushenkov A.L. Osnovy profilakticheskoy deyatel'nosti (Basics of Preventive Activity), Rostov-on-Don, 2016, 285 р. (in Russ.)
 19. Viktorov C.B., Vostokova E.A., Vyshivkin D.D. Vvedeniye v indikatsionnuyu geobotaniku (Introduction to Indicative Geobotany), Moscow, 1962, 227 р. (in Russ.)
 20. Lankaster P. Theory of matrices. NY, London, 1969.
 21. Gantmacher F.R. The Theory of Matrices, AMS Chelsea Publishing: Reprinted by American Mathematical Society, 2000, 660 р.