ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

8
Issue
vol 63 / August, 2020
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2020-63-2-113-119

UDC 621. 391

ESTIMATION OF THE PREVALENCE OF TYPES OF DISTRIBUTION LAWS BASED ON THE ENTROPY COEFFICIENT VALUE

V. L. Lazarev
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Кафедра автоматики и автоматизации производственных процессов; Кандидат технических наук, доцент


A. V. Spesivtsev
Mozhaisky Military Space Academy;


V. V. Zakharov
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the RAS, laboratory for Information Technologies in Systems Analysis and Modeling ;


Read the full article 

Abstract. Results of studies of the "prevalence" of distribution laws in practice are presented. The basis of the studies is the entropy coefficient for parameters of various objects and processes. Inconsistency of the approach based on "total" approximation of the real distribution laws by the normal law when con-ducting research and organizing the management of objects of different nature is substantiated. It is ar-gued that accounting for variability of the analyzed parameter in the form of the entropy coefficient of a real distribution law increases the adequacy of descriptions of uncertainty states, which, in turn, affects the effectiveness of research and decision-making. It makes the methods and technologies of the theory of entropy potentials very convenient and useful "tools" for solving such problems in question. The theory potentialities allow monitoring and organization of control of uncertainty states of complex systems. The use of obtained results makes it possible to quickly assess the dominance of specific types of distribution laws in different situations when solving monitoring and control problems using the entropy approach.
Keywords: entropy, state of uncertainty, entropy coefficient, distribution laws, monitoring

References:
 1. Lazarev V.L. Teoriya entropiynykh potentsialov (Theory of Entropy Potentials), St. Petersburg, 2012, 127 р. (in Russ.)
 2. Prokopchina S.V., Tarasov V.B., Lazarev V.L., Gorokhov V.L., Baryshev Yu.V., Vitkovskiy V.V., Kupriyanov M.S., Loginskaya L.G., Shichkina Yu.A. Myagkiye vychisleniya i izmereniya. T. 1. Teoreticheskiye osnovy i metody (Soft Calculations and Measurements. Vol. 1. Theoretical Foundations and Methods), Moscow, 2017, 420 р. (in Russ.)
 3. Turichin A.M., Novitskiy P.V., Levshina E.S. Elektricheskiye izmereniya neelektricheskikh velichin (Electrical Measurements of Non-Electrical Quantities), Leningrad, 1975, 576 р. (in Russ.)
 4. Prangishvili I.V. Entropiynyye i drugiye sistemnyye zakonomernosti: Voprosy upravleniya slozhnymi sistemami (Entropic and Other Systemic Laws: Issues of Managing Complex Systems), Moscow, 2003, 428 р. (in Russ.)
 5. Kolmogorov A.N. Teoriya informatsii i teoriya algoritmov (Information Theory and Algorithm Theory), Moscow, 1987, 304 р. (in Russ.)
 6. Shannon C. Raboty po teorii informatsii i kibernetike (Works on Information Theory and Cybernetics), Moscow, 1963, 830 р. (in Russ.)
 7. Kuznetsov N.A. Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye, 2007, no. 4, pp. 21–31. (in Russ.)
 8. Gavrilov A.N., ed., Tochnost' proizvodstva v mashinostroyenii i priborostroyenii (Precision in Mechanical Engineering and Instrumentation), Moscow, 1973, 567 р. (in Russ.)
 9. Lazarev V.L. Sbornik dokladov XXI Mezhdunarodnoy konferentsii po myagkim vychisleniyam i izmereniyam SCM-2018 (Collection of Reports of the XXI International Conference on Soft Computing and Measurements SCM-2018), St. Petersburg, May 23–25, 2018, vol. 1, рр. 7–10. (in Russ.)
 10. Lazarev V.L., Bogdanov P.A., Petrov M.M., Thomson K.Yu. Journal of International Academy of Refrigeration, 2018, no. 1, pp. 74–80. (in Russ.)
 11. Lazarev V.L. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Computer Science. Telecommunications and Control Systems, 2019, no. 2(12), pp. 7–15. DOI: 10.18721/JCSTCS.12201. (in Russ.)
 12. Prokopchina S.V., Shestopalov M.Yu., Utkin L.V., Kupriyanov M.S., Lazarev V.L., Imaev D.Kh., Gorokhov V.L., Zhuk Yu.A., Spesivtsev A.B. Upravleniye v usloviyakh neopredelennosti (Uncertainty Management), St. Petersburg, 2014, 304 р. (in Russ.)
 13. Blagoveshchenskaya M.M., Zlobin L.A. Informatsionnyye tekhnologii sistem upravleniya tekhnologicheskimi protsessami (Information Technology Process Control Systems), Moscow, 2005, 768 р. (in Russ.)
 14. Utkin L.V. Analiz riska i prinyatiye resheniy pri nepolnoy informatsii (Risk Analysis and Decision Making with Incomplete Information), St. Petersburg, 2007, 404 р. (in Russ.)
 15. Zadeh L.A. Information Sciences – Information and Computer Science, 2005, no. 1–2(172), pp. 1–40.