ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

9
Issue
vol 63 / September, 2020
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2020-63-8-756-762

UDC 629.7.05.67:629.7.054.44

CONSTRUCTION AND ERRORS OF THE AIR SIGNAL SYSTEM BASED ON THE VORTEX METHOD

E. S. Efremova
A. N. Tupolev Kazan National Research Technical University, Department of Instruments and Information-Measuring Systems;


V. M. Soldatkin
A.N. Tupolev Kazan National Research Technical University-КAI, Department of Devices and Information-Measurement Systems; Professor


Abstract. The reasons for complication of the design, increase in weight and cost of traditional systems for measuring aircraft air signals based on aerometric, aerodynamic and vane methods for measuring pa-rameters of incoming air flow are considered. These reasons are reported to limit the scope of such sys-tems and determine the relevance of the development of an air signal system based on the vortex meth-od using one integrated flow sensor. Analytical models for signals in the measuring channels of an orig-inal system of subsonic aircraft air flow signals, based on a vortex sensor of the aerodynamic angle and air speed, are presented. The instrumental and methodological errors of the measuring channels of the air signal system based on the vortex method are analyzed.
Keywords: air signals, measurement, system, vortex method, theoretical background, analytical models, errors, investigation

References:
 1. Makarov N.N. Sistemy obespecheniya bezopasnosti funktsionirovaniya bortovogo ergaticheskogo kompleksa: Teoriya, proyektirovaniye, primeneniye (Safety Systems for the Functioning of the Onboard Ergatic Complex: Theory, Design, Application), Moscow, 2009, 760 р. (in Russ.)
 2. Klyuev G.I., Makarov N.N., Soldatkin V.M., Efimov I.P. Izmeriteli aerodinamicheskikh parametrov le-tatel'nykh apparatov (Meters of Aerodynamic Parameters of Aircraft), Ulyanovsk, 2005, 509 р. (in Russ.)
 3. Novitskiy P.V., Knorring V.G., Gutnikov V.V. Tsifrovyye pribory s chastotnymi datchikami (Digital In-struments with Frequency Sensors), Leningrad, 1970, 423 р. (in Russ.)
 4. Kremlevskiy P.P. Raskhodomery i schetchiki kolichestva (Flow Meters and Quantity Counters), Lenin-grad, 1973, 776 р. (in Russ.)
 5. Kiyasbeyli A.Sh., Perelshtein M.E. Vikhrevyye izmeritel'nyye pribory (Vortex Measuring Devices), Moscow, 1972, 152 р. (in Russ.)
 6. Blokhintsev D.I. Akustika neodnorodnoy sredy (Acoustics of a Heterogeneous Medium), Moscow, 1946, 168 р. (in Russ.)
 7. Patent RU 2506596, G01P 5/00, Vikhrevoy datchik aerodinamicheskogo ugla i istinnoy vozdushnoy skorosti (Vortex Sensor for Aerodynamic Angle and True Airspeed), Soldatkin V.M., Soldatkina E.S., Priority 16.07.2012, Patent application no. 2012130111/28, Published 10.02.2014, Bulletin 4. (in Russ.)
 8. Patent RU 2556760, G01P 5/00, Vikhrevoy datchik aerodinamicheskogo ugla i istinnoy vozdushnoy skorosti (Vortex Sensor for Aerodynamic Angle and True Airspeed), Soldatkin V.M., Soldatkina E.S., Priority 21.04.2014, Patent application no. 20114116035/28, Published 20.07.2015, Bulletin 20. (in Russ.)
 9. Braslavskiy D.A., Petrov V.V. Tochnost' izmeritel'nykh ustroystv (Accuracy of Measuring Devices), Moscow, 1976, 312 р. (in Russ.)
 10. Efremova E.S., Miftakhov B.I. Fundamental and Applied Problems of Technics and technology, 2019, no. 2(334), pp. 103–110. (in Russ.)
 11. Soldatkina E.S. Russian Aeronautics, 2013, no. 3(56), pp. 291–296.
 12. Efremova E.S., Soldatkin V.V. Russian Aeronautics, 2018, no. 4, pp. 613–619.