ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu
Author
int(15124)

Gaykovaya Larisa B.

Work place: NWSMU
Post: Professor
Degree: Dr. Sci.
E-mail: largaykovaya@yandex.ru
Lastovskaya Elena A., Gorbunova Elena V., Korotaev Valery Viktorovich, Gaykovaya Larisa B. SPECTROPHOTOMETRIC SETUP FOR NON-INVASIVE MEASURING THE BLOOD GLUCOSE LEVEL
The article was published in issue7(58) за 2015
Gorbunova Elena V., Chertov Alexander N., Vavilova Tatiana V., Solovyova Natalya A., Gaykovaya Larisa B., Korotaev Valery Viktorovich OPTICAL-ELECTRONIC SYSTEM FOR DETECTING TINY CLOTS IN BLOOD TESTS AT THE PREANALYTICAL STAGE OF LABORATORY STUDY
The article was published in issue9(61) за 2018