ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu
Author
int(17178)

Nizhegorodova Kseniya V.

Work place: ITMO University, Department of Computer Photonics and Digital Video Processing
Post: Student
E-mail: nizhegorodovakv@yandex.ru
Burbaev Amir M., Nizhegorodova Kseniya V. PREVENTION OF IMAGE TILT IN PLANE MIRROR OPTICAL SYSTEMS
The article was published in issue4(59) за 2016