ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu
Author
int(6335)

Artem V. Osipov

Work place: Tomsk State University, Department of Operation Research
Post: Post-Graduate Student
E-mail: avopiso@mail.ru
Vladimir I. Syryamkin, Vladimir A. Borodin, Artem V. Osipov, Alexander V. Vasiliev, Gleb S. Glushkov ANALYSIS OF IMAGES IN X-RAY MICROTOMOGRAPHY
The article was published in issue2(55) за 2012
Vladimir I. Syryamkin, Dmitry S. Zhdanov, Artem Sh. Bureev, Artem V. Osipov, Anastasiya Yu. Osipova INTELLECTUAL TELEMEDICAL SYSTEM
The article was published in issue2(55) за 2012