ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

4
Issue
vol 67 / April, 2024
Article

DOI 10.17586/0021-3454-2016-59-11-913-920

UDC 519.8

INTEGRATED MODELING OF COMPLEX PROCESSES BASED ON BPMN NOTATION

S. A. Potryasaev
St. Petersburg Institute for Informatics and Automation RAS, Laboratory of Information Technologies in System Analysis and Modeling ; Senior Researcher


Read the full article 

Abstract. Analytical logical-dynamic models are developed for integrated modeling of complex processes and corresponding technologies. Description of a set of dynamic imitation models based on BPMN notation is presented.
Keywords: complex modeling, business processes simulation, logic-dynamic models, proactive control, integrated modeling automation

References:
 1. Sokolov B.V., Okhtilev M.Yu., Plotnikov A.M., Potryasaev S.A., Yusupov R.M.Imitatsionnoe modelirovanie. Teoriya i praktika. IMMOD-2015 (Imitating modeling. Theory and practice), Proceedings of the 7th All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, 2015, рр. 58–81. (in Russ.)
 2. Avramchuk E.F., Vavilov A.A., Emel'yanov S.V. et al.Tekhnologiya sistemnogo modelirovaniya(Technology of System Modeling), Moscow, 1988. (inRuss.)
 3. Okhtilev M.Yu., Sokolov B.V., Yusupov R.M.Intellektual'nye tekhnologii monitoringa i upravleniya strukturnoy dinamikoy slozhnykh tekhnicheskikh ob"ektov (Intellectual technologies of monitoring and management of structural dynamics of complex technical objects), Moscow, 2006, 410 р.(in Russ.)
 4. Mesarović M., Mako D., Takahara Y. Theory of Hierarchical Multilevel Systems, NY, Academic, 1970, 294 p.
 5. Plotnikov A.M., Ryzhikov Yu.I., Sokolov B.V, Yusupov R.M. Trudy SPIIRAN (SPIIRAS Proceedings), 2013, no. 2 (25), pp. 42–112. (in Russ.)
 6. Trotskiy D.V., Gorodetskiy V.I. Trudy SPIIRAN (SPIIRAS Proceedings), 2009, no. 8, pp. 94–127. (in Russ.)
 7. Potryasaev S.A. Informatsionnye tekhnologii v upravlenii (Information Technology in Management), Proceedings of the Conference, St. Petersburg, 2014, pp. 226–231. (in Russ.)
 8. Malysheva I.V., Nazarov D.I., Potryasaev S.A., Sokolov B.V. Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnykh sistem MLSD’2015 (Management of Development of Large-Scale Systems MLSD’2015), Proceedings of the 8th International Conference, Moscow, 2015, рр. 120–122. (in Russ.)
 9. Potryasaev S.A.Izv. vuzov. Priborostroenie, 2006, no. 11(49), pp. 54–59. (inRuss.)
 10. IkonnikovaA.V., PetrovaI.A., PotryasaevS.A., SokolovB.V.Izv. vuzov. Priborostroenie, 2008, no. 11(51), pp.62–68. (in Russ.)
 11. Potryasaev S.A., Sokolov B.V. Sistemnyy analiz i informatsionnye tekhnologi SAIT-2009 (System Analysis and Information Technologies SAIT-2009), Proceedings of the 3th International Conference, Zvenigorod, 14–18 Sept. 2009, Moscow, 2009, рр. 919–928. (in Russ.)
 12. Potryasaev S.A. Izv. vuzov. Priborostroenie, 2014, no. 11(57), pp. 46–52. (in Russ.)
 13. Zimin I.N., Ivanilov Yu.P. Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1971, no. 3, pp. 632–641. (in Russ.)
 14. Zimin I.N. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1973, no. 6, pp. 17–23. (inRuss.)
 15. Kalinin V.N., Sokolov B.V. Journal of Computer and Systems Sciences International, 1995, no. 1, pp. 56–61. (in Russ.)
 16. Sokolov B.V. Kompleksnoe planirovanie operatsiy i upravlenie strukturami v ASU aktivnymi podvizhnymi ob"ektami (Complex Planning of Operations and Control Structures in the Automatic Control System of Active Moving Objects), St. Petersburg, 1992. (in Russ.)
 17. Potryasaev S.A. Trudy SPIIRAN (SPIIRAS Proceedings), 2006, no. 3. (in Russ.)
 18. Adler Yu.P., Markova E.V., Granovskiy Yu.V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimal'nykh usloviy (Planning of an Experiment by Search of Optimum Conditions), Moscow, 1976, 280 р.(in Russ.)
 19. Pavlov A.N. Sbornik dokladov XI Mezhdunarodnoy konferentsii po myagkim vychisleniyam i izmereniyam SCM’2008 (XI International Conference on Soft Computing and Measurements SCM’2008), Abstracts of Papers, St. Petersburg, 23–25 June 2008, vol. 1, pp. 169–172. (in Russ.)
 20. Sokolov B.V., Zelentsov V.A., Brovkina O., Mochalov V.F., Potryasaev S.A. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, no. 348, pp. 21.