ISSN 0021-3454 (print version)
ISSN 2500-0381 (online version)
Menu

11
Issue
vol 52 / NOVEMBER, 2013
Issue

ACTUAL PROBLEMS OF AVIONICS

Grigoriev Valeriy V., Dmitry Kozis, Коровьяков А. Н. CONSTRUCTION PRINCIPLES OF FLIGHT NAVIGATION SYSTEMS ON THE BASE OF INTEGRATED MODULAR AVIONICS
7-7
Leonid V. Andreev, Sergey V. Bogoslovsky, Boris Vidin, Zharinov Igor Olegovich, Zharinov Oleg O, Paramonov Pavel P, Ruben Shek-Iovsepjantz COMBINED NAVIGATION OF A FLYING VEHICLE GROUP
12-12
Grigoriev Valeriy V., Olga K. Mansurova, Marina M. Motylkova, Yevgeniy Rabysh, Valentine Yu. Ryukhin, Nikolay Cherevko STUDY OF SPATIAL TRACKING SYSTEM WITH PERIODIC COEFFICIENTS
16-16
Leonid V. Andreev, Sergey V. Bogoslovsky, Boris Vidin, Zharinov Igor Olegovich, Zharinov Oleg O, Paramonov Pavel P, Yury Sabo ON OBSERVATION VECTOR FORMALIZATION FOR MEASURING SYSTEM OF UNMANNED FLYING VEHICLE
23-23

CONTROL OVER TECHNICAL SYSTEMS

Aranovskiy Stanislav V., Vladimir M. Bardov, Bobtsov Alexey A., Kapitonov Alexander A, Pyrkin Anton Alexandrovich OBSERVER SYNTHESIS IN THE PRESENCE OF DISTURBANCES IN OUTPUT VARIABLE MEASUREMENT PROCESS
28-28
33-33
38-38
43-43

APPLIED PROBLEMS OF CONTROL

Bushuev Alexander B., Sergey N. Morozov, Chepinsky Sergey A CONTROL OVER TRAJECTORY MOTION OF MULTICHANNEL DYNAMIC SYSTEM
50-50
56-56
Dudarenko Natalya Alexandrovna, Maya V. Polyakova, Ushakov Anatoly Vladimirovich CONSTRUCTION OF REAL-VALUED CRITERION MATRIX FOR SINGLE-CHANNEL SYSTEM
62-62
Dudarenko Natalya Alexandrovna, Maya V. Polyakova, Ushakov Anatoly Vladimirovich DEGENERACY OF INDUSTRIAL SYSTEM CAUSED BY ANTHROPOGENIC FATIGUE OF ITS COMPONENTS
66-66

INFORMATICS IN TECHNICAL SYSTEMS

Dudarenko Natalya Alexandrovna, Olga S. Nuya-Osiptseva, Ushakov Anatoly Vladimirovich, Maxim I. Filippov CONTROL OVER SINGLE-CHANNEL OBJECT WITH THE USE OF SERIAL BINARY COMMUNICATION LINK
72-72
Ushakov Anatoly Vladimirovich, Elena S. Yaitskaya NOISE-IMMUNE DECODING OF SYSTEMATIC CODES
77-77

TECHNICAL MEANS OF CONTROL AND INFORMATICS

Boikov Vladimir I. , Bystrov Sergey V., Grigoriev Valeriy V., Dmitry Obertov PIEZOELECTRIC DRIVE ON THE BASIS OF THIN-FILM PIEZOCERAMICS
84-84
Boikov Vladimir I. , Bystrov Sergey V., Коровьяков А. Н., Igor P. Salmygin EXPERIMENTAL STUDY OF CHARACTERISTICS OF NEW-GENERATION PIEZOELECTRIC DRIVE
87-87